Likwidacja szkody

Jeśli szkoda likwidowana jest z polisy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym PGArt Motors ma podpisaną umowę, oględziny dokonywane są w momencie zgłoszenia szkody. W pozostałych przypadkach, do oględzin zostaje wydelegowany rzeczoznawca z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

PGArt Motors realizuje również naprawy bezgotówkowe, co oznacza, że po wypełnieniu stosownego oświadczenia, Klient nie ponosi kosztów za wykonana naprawę, a rozliczenie dokonywane jest bezpośrednio między serwisem, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Wszystkie naprawy dokonywane są zgodnie z procedurami i wytycznymi BWM, Skoda, Mercedes-Benz i Peugeot.

ROZPOCZNIJ LIKWIDACJĘ

z polisy Auto Casco z polisy OC sprawcy zdarzenia

Szkodę z polisy AC należy zgłosić w ciągu od 2 do 7 dni od momentu powstania zdarzenia. Dokładna informacja o terminie zgłoszenia znajduje się w ogólnych warunkach polisy ubezpieczeniowej. Niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Jego brak najczęściej skutkuje odmową wypłaty odszkodowania. W przypadku zatrzymania dowodu przez policję potrzebny jest dokument potwierdzenia zatrzymania dowodu (WAŻNE: do zlikwidowania szkody niezbędna będzie potwierdzona kopia dowodu z wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu).
 2. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
 4. Polisa ubezpieczeniowa i wnioski do polisy (zawierają wszystkie dodatkowe informacje).
 5. Wypełniony druk zgłoszenia szkody (zawierającego m.in. opis sytuacyjny zdarzenia).
 6. Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w PGArt Motors.

Szkodę likwidowaną z polisy OC sprawcy należy zgłosić w ciągu 30 dni od daty jej powstania. W tym przypadku niezbędnymi do przeprowadzenia likwidacji szkody są:

 1. Oświadczenie sprawcy (zawierające: imię nazwisko właściciela pojazdu, markę, model, numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, nazwę zakładu ubezpieczeniowego z numerem polisy OC, oraz jednoznaczne stwierdzenie sprawcy o spowodowaniu kolizji), lub notatka policyjna (w przypadku nie wydania jej przez wezwany patrol policji, zapisujemy nadany przez nią numer sprawy, numer ubezpieczenia sprawcy i nazwę ubezpieczyciela).
 2. Dowód rejestracyjny
 3. Prawo jazdy osoby kierującej (w przypadku kiedy szkoda miała miejsce podczas ruchu pojazdu).
 4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej szkodę.
 5. Zgoda od właściciela pojazdu ( leasing/ bank/ CFM ) na naprawę pojazdu w PGArt Motors.

(+48) 22 319 50 50

Zgłoś szkodę on-line